Gwarantowane:

Brak opłat wstępnych

Decyzja w 24h

Wypłata środków w 48h

Parametry pożyczki gotówkowej:

Twoja rata:

  • Dane Wnioskodawcy  • Oświadczenie Wnioskodawcy/-ów

    1. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
    2. Oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zawarcia działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki oraz w celu jej wykonania.
    3. Oświadczam, że udzielono mi wyczerpującej informacji na temat warunków i kosztów pożyczki oraz zapisów Umowy.